Skills in de Stad

matching

Markt in onbalans 
Veel jongeren staan in Nederland helaas buiten spel (ca. 145.000).  Niet op school of aan het werk.  Ook in andere Europese landen doet dit vraagstuk zich voor. De effecten zien en voelen we zowel maatschappelijk als economisch.  En dat in een arbeidsmarktsituatie waarbij de Nederlandse economie handen tekort komt. Een grote paradox; een samenleving in onbalans.

Skills in de Stad en Investeer in Talent.
Uitval heeft niet één oorzaak. Meestal een combinatie in het sociale domein; het onderwijs en-/ of in de werksituatie. Voorkomen moet worden dat deze jongeren permanent op achterstand blijven staan. Het economisch tij is gunstig en biedt deze jongeren volop kansen om met de juiste support aan het werk te gaan.
ICS-Advies heeft daarvoor het concept: Investeer in Talent (c) ontwikkeld. Een aanbod, ontwikkeld in de praktijk en gebaseerd op 4 samenhangende  bouwstenen: stages-/ leerwerk trajecten + passende leerwegen + eigen woonruimte + support. Met dit aanbod investeren we in de Skills en bagage van de jongeren, hun zelfredzaamheid wordt versterkt en er is een duurzame matching met werkgevers. Baten op alle terreinen.

ICS-Advies heeft met Min. van BZK/ Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
het concept:  Skills in de Stad (c)ontwikkeld.Skills in de Stad
Het RVB stelt leegstaand vastgoed beschikbaar en ICS-Advies levert het concept/ programma: Investeer in Talent waardoor op één locatie de bouwstenen gerealiseerd worden. Zie:  Factsheet Skills in de stad (P5)

Wat doen we? 
ICS-Advies is in opdracht van het RVB extern projectleider voor het Skills in de Stad programma op de verbinding met partners in het lokale, sociale domein;

  • werkt met lokale partijen / pilotgemeenten om  Skills in de Stad te realiseren en daarmee lokale vraagstukken aan te pakken,
  • organiseert draagvlak voor  innovatieve samenwerkingsvormen van belanghebbende partijen, publiek én privaat.
  • ontwikkelt met partijen de  bouwstenen voor Skills in de Stad op één fysieke locatie in publiek vastgoed.
  • werkt met een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse: Vastgoed gewikt en maatschappelijk gewogen ( Hagen / Köster)

ICS-Advies, architect in het sociaal domein: 
Eerdere concepten voor maatschappelijke vraagstukken samenhangend met uitval van jongeren: WerkHotel, Talent voor Zorg/Techniek, Talent voor Rotterdam, Talent voor Amsterdam.
Expertise op strategisch- en operationeel niveau. Werkt voor gemeenten, ministeries,  bedrijven, onderwijsinstellingen, woningcorporaties, jeugdzorg en kennisinstellingen.

Innovatieprijs Sociale en Economische Participatie  en EU Best Practice
ICS-Advies ontvangt voor het concept  Talent voor Zorg / Techniek van staatssecr. Klijnsma  (Movisie/ Min.  SZW /SER) de Innovatieprijs Sociale en Economische Participatie.  Projecten:  o.a. Amsterdam/ Rotterdam  / Rijnmond/ Utrecht/ Amersfoort.Aanmoedigingsprijs MOVISIE
Is Best Practice in het  EU onderzoek (Erasmus Universiteit) naar de aanpak gericht op Reducing Early School Leaving

zie ook: www.investeerintalent.nl onderdeel van ICS-Advies