Matching Arbeidsmarkt – Samenleving

matchingvraagstuk:
Veel mensen staan in Nederland / Europa ongewild aan de zijlijn: werkeloos. Een forse maatschappelijke en economische schade.  Aan de andere kant een sterke economie en handen tekort.  Een markt in onbalans.

over de brug 
Inzet: uitval voorkomen (preventie) en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan het werk. Bestaande instrumenten zoals Participatiewet, Jeugdwet en  Social Return bieden weinig soelaas. Wij gaan uit van de kracht van innovatieve samenwerkingsvormen van belanghebbende partijen, publiek én privaat. Het gedeelde belang bindt. Dat is het fundament om een duurzame brug naar werk te slaan.

wat we doen:
ICS-Advies ontwikkelt concepten, adviseert organisaties en is projectleider:

  • uitval uit school / werk voorkomen; instroom naar duurzaam werk realiseren
  • gecombineerd aanbod:  leer-werktrajecten + onderwijs + wonen + coaching. Ontschotting!
  • operationeel:  opzetten samenwerkingsverband publieke en private  partners. Maatschappelijke Kosten Baten Analyse als onderlegger.   
  • beheersing risico’s door  intake – Warming Up – Plaatsing -Coaching
  • sturing op kwaliteit:  zinvol werk en continuïteit in werkaanbod
  • ontzorgt werkgevers:  SR projectmanagement / SROI Makelaar

ICS-Advies:
Expertise op strategisch- en operationeel niveau. Werkt voor gemeenten, ministeries,  bedrijven, onderwijsinstellingen, woningcorporaties, jeugdzorg en kennisinstellingen.  

Aanmoedigingsprijs MOVISIEInnovatieprijs Sociale en Economische Participatie  en EU Best Practice
ICS-Advies ontvangt voor het concept  Talent voor Zorg / Techniek van staatssecr. Klijnsma  (Movisie/ Min.  SZW /SER) de Innovatieprijs Sociale en Economische Participatie.  Projecten:  o.a. Amsterdam/ Rotterdam  / Rijnmond Utrecht/ Amersfoort.
Is Best Practice in het  EU onderzoek (Erasmus Universiteit) naar de aanpak gericht op Reducing Early School Leaving

zie ook: www.investeerintalent.nl  onderdeel van ICS-Advies